18.5.07


കാറ്റ്‌

നഗനിരകള്‍ വയലേലകള്‍
ദ്രുമ സസ്യജാലദികളെ
അന്‍പാര്‍ന്നനലപ്രവേഷ്ടം
തഴുകീടുന്നുവാല്‍സല്യാതിരേകത്താല്
‍നിരങ്കുശത നിഭ്രത വീശലില്‍
നിവൃതിയേകീടും മനസ്സിനപാരം
ഹര്‍ഷോന്മദമുളവാക്കീടും
സുഖശീതളിമപകര്‍ന്നീടുന്നു.
നൃശംസതയൊടു നിസ്സംഗതയാദി
പലവിധമുഖഭാവംകാട്ടി
പടതുരഗവേഗേനചരിച്ചീടുന്നു
ധരാധരനിചയം ദേശാന്തരേ.

ജിജി വി ജോണ്‍ 1993

No comments: