18.5.07


മഴ

ഴയൊരു സുന്ദര പ്രതിഭാസം
ഇതിലുണ്ടതിശയസന്ദേശം
ചറ പറ ചറ പറ രവ മോടെ
തുള്ളികളുതിര്‍ക്കും സംഗീതം
ഈശ്വരനുള്ളൊരു സ്തുതിഗീതം
വൃക്ഷലതാതികളോട്ടുനനഞ്ഞും
ഭൂമിക്കേകും സ്നാനമിത്‌
അവ തന്‍ ക്ഷേമം പാലിക്കും
സകലനോടുള്ളൊരു
ശ)സ്വത സ്നേഹം.

ജിജി വി ജോണ്‍ 1994ഫെബ്രുവരി 20

No comments: