18.5.07


ഭാരതാംബ

മ്മേ ഭാരത മാതാവേ
ശയിപ്പു നിന്നുടെ സംസ്കരത്തിന്
തൊട്ടിലില് നിന് മക്കള്
വൈവിധ്യത്തിന് മണികള് കൊരുത്തൊരു
മാല ധരിച്ചമ്മേ ... നീപകറ്ന്നു

ഭാരത മക്കള്ക്കയ്
നിന്ഏകത്വത്തിന് സിദ്ധാന്തം
പിറവിയതേകിപാവനഭൂവില്
ബഹുതര ധറ്മ്മ കുലങ്ങളെ നീ
യുഗങ്ങള് മോദാല് കീറ്ത്തിക്കും നിന്
സനാതനത്തിന് തത്വങ്ങള്
അജി വി ജോണ് 1994

No comments: