23.5.07


[ ഗുജറാത്തില്‍ വച്ച്‌ എഴുതിയ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗാനമാണ്‌. ഒരു ഗായകനും, പാട്ടുകളെഴുതി കാസറ്റ്‌ ഇറക്കുന്നതുമായ്‌ മിഷനറി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഈ പാട്ട്‌ കാസറ്റിലാക്കിയിരുന്നു....]

യേശു എന്‍ ഉള്ളത്തിന്‍ ആനന്ദമേ
ആലംബമായവന്‍ ജീവനേകി
ആശ്രയം തേടിടും വേളകളില്‍
ആശ്വസിപ്പിച്ചിടും കര്‍ത്തനവന്‍

വീഴ്ചകളില്‍ ഏറ്റം താഴ്ചകളില്‍
നല്‍ വഴി കാട്ടിനടത്തുമവന്‍
തന്നുയിര്‍ കാല്‍ വറി യാഗമാക്കി
വീണ്ടെടുത്തെന്നെയും തന്‍ ഹിതത്താല്‍

പാരിടം തന്നിലെ ഭാരമതില്‍
ചാരിടും തന്‍ തിരു മാറിടത്തില്‍
വന്‍ കൃപയേകിയ പ്രീയനവന്‍
പൊന്‍ കരത്താല്‍ നമ്മേ ചേര്‍ത്തീടുമേ.

മാറയെമധുരമായ്‌ മാറ്റിയവന്‍
മരുവില്‍ ജീവനീര്‍ പകര്‍ന്നേകി
മനുജനു പുതു ജീവനേകിടുവന്‍
മരണത്തെ വെന്നവനിന്നുമെന്നും.
ജിജി.

1 comment:

Anonymous said...

കൊള്ളാമല്ലോ